.

BDS EN ISO 3104+AC;  ASTM D445

Naftni proizvodi – Providne i neprovidne tečnosti – Određivanje kinematičke viskoznosti i izračunavanje dinamičke viskoznosti (ISO 3104:1994)

ASTM D7042

Standardna metoda testiranja za određivanje dinamičke viskoznosti i gustine tečnosti pomoću Stabinger viskozimetra (i izračunavanje kinematičke viskoznosti)

BDS ISO 2909; ASTM D2270

Naftni proizvodi – Izračunavanje indeksa viskoznosti iz kinematičke viskoznosti

BDS EN ISO 3675; ASTM D1298

Sirova nafta i tečni naftni derivati – Laboratorijsko određivanje gustine – Metoda pomoću hidrometra (ISO 3675:1998)

ASTM D4052

Standardna metoda testiranja gustine, relativne gustine i API gravitacije tečnosti pomoću digitalnog merača gustine

BDS EN ISO 2592; ASTM D92

Određivanje tačke paljenja i tačke gorenja – Cleveland metoda u otvorenoj posudi (ISO 2592:2000)

BDS EN ISO 2719; ASTM D93

Određivanje tačke paljenja – Pensky-Martens metoda u zatvorenoj posudi (ISO 2719:2002)

BDS ISO 3016; ASTM D97

Naftni proizvodi – Određivanje tačke tečenja

BDS EN 23015; ASTM D2500

Određivanje tačke zamućenja naftnih proizvoda

BDS 1752

Naftni proizvodi. Određivanje kiselosti i kiselinskog broja.

BDS ISO 6618; ASTM D974

Naftni proizvodi i maziva – Određivanje kiselinskog ili baznog broja – Metoda titracije pomoću indikatora boje

BDS ISO 6614; ASTM D 1401

Naftni proizvodi – Određivanje sposobnosti naftnih ulja i sintetičkih tečnosti da odvoje vodu

BDS ISO 6247; ASTM D892

Naftni proizvodi – Određivanje svojstava penušanja ulja za podmazivanje

BDS ISO 9120;  ASTM D3427

Naftni i srodni proizvodi – Određivanje sposobnosti otpuštanja vazduha iz ulja za parne turbine i drugih ulja – Impinger metoda

BDS 8088; ASTM D5800

Standardna metoda testiranja gubitka isparavanjem ulja za podmazivanje pomoću Noack metode

ASTM D5293; BDS 14147 

Standardna metoda testiranja prividne viskoznosti motornih ulja i baznih ulja između -10°C i -35°C pomoću simulatora pokretanja hladnog motora

BDS EN ISO 8754

Naftni proizvodi – Određivanje sadržaja sumpora – Energetsko-disperzivna rendgenska fluorescentna spektroskopija (ISO 8754:2003)

ASTM D4927 

Standardne metode testiranja za elementarnu analizu komponenti maziva i aditiva – barijuma, kalcijuma, fosfora, sumpora i cinka pomoću talasno-disperzivne rendgenske fluorescentne spektroskopije

БДС ISO 2049; ASTM D1500

Naftni proizvodi – Određivanje boje (ASTM skala)

BDS ISO 3733

Naftni proizvodi i bitumenski materijali – Određivanje vode – Metoda destilacije

BDS ISO 760

Određivanje vode – Karl Fišer metoda (Opšta metoda)

BDS EN ISO 6245; ASTM D482

Naftni proizvodi – Određivanje pepela (ISO 6245:2001)

BDS ISO 6615

Naftni proizvodi – Određivanje koksnog ostatka – Conradson metoda

BDS 5252

Naftni proizvodi. Određivanje kiselina i baza rastvorljivih u vodi.

St of SIV 2876

Sirova nafta, naftni proizvodi i aditivi. Metoda za određivanje sadržaja mehaničke nečistoće pomoću filtracije.

BDS ISO 5661

Naftni proizvodi – Ugljovodonične tečnosti – Određivanje indeksa prelamanja

BDS EN ISO 2160; ASTM D130

Naftni proizvodi – Korozivnost za bakar – Test bakarne trake (ISO 2160:1998)

BDS ISO 7120; ASTM D665

Naftni proizvodi i maziva – Naftna ulja i druge tečnosti – Određivanje svojstava sprečavanja rđe u prisustvu vode

BDS 9779

Naftni proizvodi. Određivanje sadržaja fosfora.

ASTM D4951 

Standardna metoda testiranja za određivanje elemenata aditiva u uljima za podmazivanje pomoću atomskog emisionog spektrometra sa induktivno spregnutom plazmom

ASTM D5185 

Standardna metoda testiranja za određivanje više elemenata u korišćenim i nekorišćenim uljima za podmazivanje i baznim uljima pomoću atomskog emisionog spektrometra sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES)

BDS 9786; ASTM D4172 

Ulja za podmazivanje. Određivanje svojstava protiv habanja pomoću mašine sa 4 kuglice.

BDS 9787; ASTM D2783

Naftni proizvodi. Metoda za određivanje svojstava protiv habanja i struganja ulja i tečnosti za podmazivanje mašine sa 4 kuglice.

BDS 14348

Ulja za podmazivanje. Stabilnost pri skladištenju i kompatibilnost.

BDS 17249; DIN 51589 –1

Industrijska ulja za podmazivanje. Određivanje sposobnosti odvajanja vode nakon naparavanja.

BDS ISO 4406

Snaga hidrulične tečnosti – Tečnosti – Metoda kodiranja nivoa kontaminacije čvrstim česticama

ISO 11500

Snaga hidraulične tečnosti – Određivanje nivoa kontaminacije uzorka tečnosti česticama pomoću automatskog brojanja čestica korišćenjem principa rasipanja svetlosti

ASTM D2272

Standardna metoda testiranja oksidacione stabilnosti ulja za parne turbine pomoću rotirajuće bombe pod pritiskom (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test; RPVOT)

BDS 17248; ASTM D6278

Ulja za podmazivanje, koja sadrže polimerne aditive. Određivanje otpornosti na mehaničko razaranje.

BDS 1751

Ulja i tamni naftni proizvodi. Određivanje temperature mržnjenja

BDS 14627; ASTM D2983

Standardna metoda testiranja viskoznosti maziva na niskim temperaturama merenjem pomoću Brookfield viskozimetra

BDS ISO 3987; ASTM D874

Naftni proizvodi – Ulja i aditivi za podmazivanje – Određivanje sumpornog pepela

BDS EN 62021-1

Izolacione tečnosti – Određivanje kiselosti – Prvi deo: Automatska potenciometrijska titracija

BDS EN 60296

Tečnosti za elektrotehničku primenu – Nekorišćena mineralna izolaciona ulja za transformatore i razvodne ormane

BDS EN 60814

Izolacione tečnosti – Papir i iverica impregnirani uljem – Određivanje vode automatskom kulometrijskom titracijom po Karlu Fišeru (IEC 60814:1997).

BDS EN 60666

Otkrivanje i određivanje naznačenih aditiva u mineralnim izolacionim uljima

BDS ISO 5662 

Naftni proizvodi – Elektroizolaciona ulja – Otkrivanje korozivnog sumpora

DIN 51353

Testiranje izolacionih ulja; otkrivanje korozivnog sumpora; test srebrne trake

BDS EN 60247

Izolacione tečnosti – Merenje relativne permitivnosti, faktora dielektričnog gubitka (tan δ) i električne otpornosti

ASTM D971 

Standardna metoda testiranja granične površinske napetosti ulja prema vodi metodom prstena

BDS EN 60156

Izolacione tečnosti – Određivanje probojnog napona pri mrežnoj frekvenciji – Metoda testiranja (IEC 60156:1995). 

BDS EN 61125

Nekorišćene izolacione tečnosti na bazi ugljovodonika – Metode testiranja procene oksidacione stabilnosti

BDS 13727; ASTM D2896

Ulja i aditivi. Određivanje ukupnog baznog broja potenciometrijskom titracijom sa perhlornom kiselinom.

BDS 16564; ASTM D4684; ASTM D3829

Motorna ulja. Predviđanje granične temperature pumpanja motornih ulja pomoću mini rotacionog viskozimetra.

BDS 5496

Naftni proizvodi. Određivanje saponifikacionog broja.

BDS 1552

Biljna ulja. Pravila za prihvatanje i uzimanje uzoraka. Metode za testiranje.

BDS 16749

Hemijski proizvodi. Potenciometrijska metoda za određivanje pH vrednosti vodenih rastvora

BDS 14843

Tečnosti za podmazivanje i hlađenje. Određivanje stabilnosti emulzije.

BDS 14887

Tečnosti za podmazivanje i hlađenje. Metoda za određivanje karakteristika penušanja vodenih emulzija i rastvora.

BDS 15014

Tečnosti za obradu metala. Određivanje brzine emulzije.

BDS 8563

Kočione tečnosti za drumska vozila. Metode za testiranje.

ISO 4925

Drumska vozila – Specifikacija baznih kočionih tečnosti za hidraulične sisteme koje nisu na bazi nafte

BDS 10126

Rashladne tečnosti antifrizi

ASTM D1122

Standardna metoda testiranja za određivanje gustine ili relativne gustine koncentrata rashladne tečnosti motora i rashladne tečnosti motora korišćenjem hidrometra

ASTM D1120

Standardna metoda testiranja tačke ključanja motornih rashladnih tečnosti

ASTM D1177

Standardna metoda testiranja tačke mržnjenja motornih rashladnih tečnosti na bazi vode

ASTM D1287

Standardna metoda testiranja pH vrednosti motornih rashladnih i tečnosti protiv rđe

ASTM D1121

Standardna metoda testiranja rezervne alkalnosti motornih rashladnih i tečnosti protiv rđe

ASTM D1881

Standardna metoda testiranja sklonosti ka penušanju motornih rashladnih tečnosti u staklenoj posudi

ASTM D1384

Standardna metoda testiranja za testiranje korozije za motorne rashladne tečnosti u staklenoj posudi

BDS EN ISO 3170

Naftne tečnosti – Ručno uzimanje uzoraka (ISO 3170:2004)

BDS EN 60475

Metoda uzimanja uzoraka izolacionih tečnosti