.

Informacije o izmenama koje se tiču ličnih podataka

Regulativa o zaštiti opštih podataka (Regulativa (EU) 2016/679) stupa na snagu 25. maja 2018. Svrha Regulative je da se omogući fizičkim licima efikasnija kontrola nad tim kako se njihovi lični podaci obrađuju. Kao administrator podataka, Prista Oil Holding EAD /Kompanija/ ima za cilj da obezbedi adekvatan nivo zaštite podataka svojih klijenata i partnera time što ih obrađuje samo dozvoljenim zakonskim sredstvima i za legitimne svrhe:

   •   da ispuni obaveze Kompanije u skladu sa potpisanim ugovorom sa vama
   •   da obezbedi informacije na osnovu vaše eksplicitne saglasnosti
   •   kad god je neki od drugih uslova, koji se nalaze u Članu 6 (1) Regulative, na snazi.

Kada obrađuje vaše lične podatke, Prista Oil Holding EAD teži da primeni najviše sigurnosne standarde  (zadovoljavajući zahteve ISO/IEC 27001), podeli podatke samo sa državnim organima (u okviru njihove nadležnosti) i sa svojim podugovaračima, koji imaju dobru reputaciju.

Da bi obezbedili fizičkim licima efikasniju kontrolu nad njihovim podacima, Regulativa im daje brojna prava, uključujući:

   •   pravo pristupa i informisanju, pravo na korekciju, pravo na "biti zaboravljen'', pravo na ograničenu obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo da se protivi automatizovanom odlučivanju i pravo da se povuče data saglasnost za obradu podataka.
   •   uslovi pod kojima se ova prava mogu upotrebiti se nalaze u Članu 7 (3) i Poglavlju III (Članovi 12 do 23) Regulative, kao i u Kompanijskim internim dokumentima o zaštiti ličnih podataka.

Počevši od prvog kvartala 2018, Prista Oil Holding EAD je imenovala DPO osobu koju  možete kontaktirati na dpo@prista-oil.bg ili poštanski na: 46 Treti Mart Blvd, Ruse 7012, Bugarska, ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za zaštitu vaših ličnih podataka.

Vaša prava su naša odgovornost!