.

FAQ / Transmisiona Ulja

Šta je ulje za transmisiju?

Transmisiono ulje je mešavina baznog ulja i aditiva sa veoma dobrim EP svojstvima i osobinama protiv habanja. Ulje je dobre termičke i oksidacione stabilnosti.

Koje su funkcije ulja za transmisiju?

Ključna funkcija transmisionog ulja je podmazivanje zupčanika u manuelnim i automatskim menjačima kod automobila i komercijalnih vozila.

Koje su glavne vrste ulja za menjače?

Postoje dva glavna tipa:

- Ulja za manuelne menjače i diferencijale. Nazivaju se i MTF ulja (Manual Transmission Fluid);

- Ulja za automatske menjače, takozvana ATF ulja (Automatic Transmission Fluid).

Koji se glavni aditivi koriste u transmisionom ulju?

- Aditivi protiv habanja i EP (Extreme Pressure) aditivi. To su supstance koje štite metalne površine pokretnih delova od direktnog kontakta. Takođe, smanjuju i trenje.

- Pour point depressant aditivi smanjuju tačku tečenja-stinjavanja i poboljšavaju svojstva viskoznosti ulja na niskim temperaturama

- Aditivi protiv korozije i oksidacije, sprečavaju koroziju metalnih površina i oksidaciju ulja.

Koje boje su transmisiona ulja za automatske menjače?

Boja ulja za automatske menjače se razlikuje od boje ulja kod manuelne transmisije. Najčešće su crvene boje.

Kako se klasifikuju MTF ulja?

Parametri menjačkih ulja podležu klasifikaciji API. Njihova viskozna svojstva su definisana SAE J 306 klasifikacijom.

Koja je API operativna klasifikacija za MTF ulja?

Ova ulja su klasifikovana putem GL (Gear Lubricant) rejtinga. Podeljena su u šest klasa prema performansama, od GL-1 do GL-6, od kojih su dve trenutno u upotrebi.

- GL-1, GL-2, GL-3 i GL-6 – ZASTARELE.

- GL-4 – TRENUTNI REJTING. Koristi se za označavanje zupčanika kod ručnih menjača koji rade na izuzetno visokim kliznim brzinama, posebno spiralni / Spiralno obli zupčanici i hipoidni zupčanici koji rade pod umerenim uslovima u automobilima, kao i kod druge, automobilske opreme sa velikim brzinama / niskog obrtnog momenta i male brzine / motora sa velikim obrtnim momentom;

- GL-5 – TRENUTNI REJTING. Označava vrstu zupčanika, naročito hipoidnih, u putničkim automobilima i komercijalnim vozilima koja rade na velikim brzinama / šok opterećenjima, velikim brzinama / visokim obrtnim momentom i niskim brzinama/visokog obrtnog momenta. Namenjen je i za menjače heavy-duty vozila;

- MT-1 – TRENUTNI REJTING. Koristi se za ulja namenjena za manuelne menjače heavy-duty vozila koji zahtevaju ulja dobre termičke i oksidacione stabilnosti. Ova ulja imaju bolju kompatibilnost sa legurama Cu u odnosu na ostale kategorije.

Šta SAE J 306 viskozna klasifikacija predstavlja?

SAE J 306 viskoznost klasifikacija deli transmisiona ulja u klase prema kinematskoj viskoznosti. Klase se razlikuju prema primeni u toplim, hladnim vremenskim uslovima, ili za korišćenje tokom cele godine - multigradna ulja.

Kako su ATF ulja klasifikovana?

Za ATF proizvode se ne sprovode viskozne ili operativne klasifikacije. Njihove karakteristike i aplikacije su izvedene iz specifikacija proizvođača automatskih menjača - (OEM) specifikacije.

Koje su najrasprostranjenije OEM specifikacije za ATF Ulja?

Najčešće korišćena i uglavnom popularana u praksi su General Motors (DEXRON) i Ford Motor Company (MERCON) specifikacije. Osim njih, i ostali proizvođači automatskih menjača su definisali svoje specifikacije za ATF ulja.

General Motors – DEXRON

TASA – 1957                         - DEXRON II E – 1991          - DEXRON III H – 2003

DEXRON II D – 1981                        - DEXRON III G – 1997         - DEXRON VI - 2005

Ulja koja zadovoljavaju Dexron II (tip D, E) specifikacije mogu biti zamenjena sa kvalitetnijim Dexron III uljima. Suprotno nije poželjno!!!

FORD MOTOR COMPANY – MERCON

- ESW M2C 33F/G (G Oil) – 1967

- ESP M2C 138-CJ (CJ Oil) – 1975

- ESP M2C 166 H (H Oil) – 1981

- MERCON WSP M2C 185 A – 1987

- MERCON V – 1996

- MERCON SP – 2005

- MERCON LV (Low viscosity) - 2008

Ulja koja zadovoljavaju Ford M2C33 -F i -G (G oil) specifikacije ne bi trebalo mešati sa uljima koja zadovoljavaju druge Ford specifikacije.

Druge ОЕМ specifikacije:

Allison C-4

Caterpillar TO-4

Chrysler Mopar ATF +4

MAN type 339.X

Mercedes-Benz 236.X

Voith H55.63.35.XX

Voith H55.63.36.XX

VW part No.

ZF TE-ML XXZ